سخن روز /
اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.

میز خدمت تعاون روستایی استان تهران

13011207000 ارائه مجوزهای تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی


13011207103 صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207121 ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207122 صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی کشاورزی

13011207123 ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی کشاورزی

13011207124 صدور مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/ استانی

13011207125 ابطال مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/ استانی

13011207126 نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

13011207114 صدور مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

13011207115 صدور مجوز ادغام تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

13011207116 ابطال مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

13011207109 ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

 

13012486000 ارائه مجوزهای تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی

 

13012486100 صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

13012486101 صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

 

13012487000 ارائه تاییدیه به تشکل های کشاورزی

 

13012487100 صدور تاییدیه فنی تشکیل تشکل ها و انجمن های تخصصی صنفی کشاورزی

13012487101 صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی (NGO ) کشاورزی

13012487102 صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13012487103 صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

13021208000 ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل های کشاورزی

 

13021208107 برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

13021208101 ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

18051208102 آموزش اعضاء، کارکنان و ارکان تشکل ها، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

13021208103 تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

13021208104 خرید و فروش محصولات کشاورزی

13011208105 شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی

13021208106 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی (شرکت ها و اتحادیه ها)


تاریخ به روز رسانی:
2020/02/29
تعداد بازدید:
695
Powered by DorsaPortal